Direcţii de cercetare

 

 1. Metode avansate de studiu a sistemelor complexe cu aplicaţii interdisciplinare (Direcţie de cercetare pe termen lung).
 2. Metode fizico-chimice de analiză și imagistice aplicate în ştiinţa materialelor, mediu și științele vieții.
 3. Metode avansate de studiu a biosistemelor cu aplicaţii în inginerie şi medicină.
 4. Metode avansate de investigare a proceselor climatice, a fenomenelor şi componentelor atmosferice și a mediului circumterestru.
 5. Chemometrie şi simulări numerice.
 6. Metode de modelare matematică și interdisciplinare aplicate în fizica sistemelor continue, mediu și științele vieții.
 7. Compuși organici naturali și de sinteză prin :sinteza şi studiul fizico-chimic al unor compuşi organici și organometalici cu pro­prietăţi biologic-active, fluores­cen­te și elec­tro­chimice cu aplicații în  biologie moleculară, medicină, știința materialelor; aplicarea chimei verzi în sinteză ( microunde, ultrasunete, biocataliză); extracția, separarea și caracterizarea unor compuşi organici naturali cu aplicații în medicină și farmacie; studiul interacţiei compușilor organici cu biomolecule, radicali liberi,  microorganisme, enzime; studii toxicologice și ecotoxicologice; analiză computațională.
 8. Biotehnologia resurselor naturale (biocombustibili, produse alimentare funcționale).
 9. Structuri metal-organice pe bază de liganzi organici azot-, oxigen- sau fosfor-donori: sinteză, caracterizare structurală și spectroscopică, studii privind proprietățile microporoase, fotoluminiscente, catalitice, senzoriale și biologice.
 10. Senzori și biosenzori în analiza produselor farmaceutice și alimentare; senzori voltametrici modificaţi cu compuşi electroactivi și enzime; compuşi electroactivi în senzori voltametrici; polimeri electroactivi pentru senzori voltametrici.
 11. Studiul proprietăţilor compuşilor macromoleculari și a materialelor compozite.
 12. Conservarea și restaurarea operelor de artă.
 13. Stiinta si ingineria mediului; dezvoltare durabila, biodiversitate, calitatea ecosistemelor acvatice, calitatea aerului; calitatea ecosistemelor acvatice, studiul si managementul nămolurilor de epurare; studiul acumulării compuşilor poluanţi şi a acţiunii lor; conversia fizică, chimică şi biologică a agenţilor poluanţi; determinarea nivelului poluanţilor solizi, semivolatili şi volatili din apă, aer şi sol; tratamentul solurilor poluate industrial; identificarea compuşilor rezultaţi în urma degradării poluanţilor şi acţiunea acestora asupra organismelor vii şi a ecosistemelor naturale; reconstructie ecologica a sistemelor naturale degradate.
 14. Chimia sistemelor disperse alimentare si farmaceutice; tehnici de analiză a alimentelor si medicamentelor; microincapsulare in sisteme alimentare si farmaceutice; reologia mediilor disperse alimentare si farmaceutice; studiul interacţiunii sistemelor disperse alimentare şi farmaceutice cu coloranţii naturali şi sintetici.

 

Domenii de cercetare - REXDAN

 

 1. identificarea zonelor de poluare și a principalelor specii chimice care afectează pe termen mediu și lung calitatea ecosistemelor Dunării;
 2. algoritmizarea parametrilor fizici, chimici și biologici pentru apele de suprafață cu debite mari (Dunărea și afluenții);
 3. observații directe (terestre și aeriene) asupra ariilor protejate aferente Dunării;
 4. monitorizarea ihtiofaunei, în mod deosebit a sturionilor;
 5. cercetări asupra dinamicii șenalului navigabil al Dunării și zonelor costiere: batimetrie, optimizarea lucrărilor hidrogeotehnice, cercetări asupra calității apelor Dunării din punct de vedere fizico-chimic si biologic;
 6. cercetări asupra debitelor, variațiilor sezoniere și anuale; studii de inundabilitate și de risc;
 7. monitorizarea parametrilor meteorologici în zona limitrofa Dunării, validare a datelor satelitare referitoare la calitatea atmosferei, stratul de ozon, emisiile de gaze cu efect de seră etc.;
 8. determinarea efectelor schimbărilor climatice și a modificării compoziției atmosferice asupra variației debitelor Dunării și afluenților, precum și asupra calității ecosistemelor din ariile protejate subsecvente;
 9. studii ale impactului activităților umane din zona riverana Dunării și afluenților principali;
 10. observații științifice directe obligatorii pentru Planurile de management ale ariilor protejate (Natura 2000 si altele) aferente Dunării și afluenților;
 11. identificarea surselor de poluare și a responsabilităților legate de impactul pe termen mediu si lung (Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător);
 12. accesul la informație pe nivele distincte care sa includă: unitățile de cercetare, companiile de stat și private, administrațiile cu respon